ศาลจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>

ประกาศศาลจังหวัดเลย :- เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลจังหวัดเลยและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารแนบ