ศาลจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>

ประกาศศาลจังหวัดเลย :-เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเลยและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
เอกสารแนบ